home

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของกรมทางหลวงชนบทและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบท

1. ภาพรวมแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของกรมทางหลวงชนบท

2. แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของกรมทางหลวงชนบท

3. QA - ด้านแผนงาน 

4. QA - ด้านสำรวจและออกแบบ

5. QA - ด้านก่อสร้างทาง

6. QA - ด้านก่อสร้างสะพาน

7. QA - ด้านบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัย

8. QA - ด้านกำกับและบังคับใช้กฎหมาย 

9. ปาฐกถาพิเศษ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

10. มอบนโนบายและบรรยายพิเศษ โดย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

11. บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ

12. สรุป QA 6 ด้าน