home

หลักสูตร "การควบคุมการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ"

Body: 

สำนักฝึกอบรมดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ" (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ ชั้น 9 อาคาร 4 กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ  เอกสารเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

รูปภาพหน้าปก: