home

โครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แนวคิด "สร้างเครือข่ายความปลอดภัยอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1/2561

Intro เนื้อหา: 

สำนักฝึกอบรมดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แนวคิด "สร้างเครือข่ายความปลอดภัยอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1 /2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เอกสารแนบโครงการ

รูปภาพหน้าปก: